About Uswingchunkeun@ymail.com
indexTheoryFormsChisauLesson應用ArticleInterviewEventfacebook詠春群組
小念頭 尋橋 標指 木人樁 八斬刀 六點半棍
 

打空樁
打木人樁其中的一個目的就是練好位置及手法,當熟練木人樁後,就要有打空樁的練習,即是做到手中無樁,心中有樁,但一定要在木人樁法基本的八節打好才能練的。木人樁法經葉問宗師更改後由原來的 108 式變為現在的116式。(第一節第二節第三節第四節第五節第六節、第七節和第八節)

第一節內容
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
   
1.13
1.14


第二節內容 回頁頂
2.1 2.2
2.3
2.4
2.5 2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
第三節內容 回頁頂
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6 3.7 3.8
3.9
3.10 3.11 3.12
3.13
3.14 3.15 3.16
3.17 3.18 3.19 3.20
3.21 3.22 3.23 3.24
第四節內容 回頁頂
4.1
4.2 4.3 4.4
4.5 4.6 4.7 4.8
4.9 4.10 4.11 4.12
4.13 4.14 4.15 4.16
   
4.17 4.18    
第五節內容 回頁頂
5.1
5.2 5.3 5.4
5.5 5.6 5.7 5.8
5.9 5.10 5.11 5.12
5.13 5.14 5.15 5.16
     
5.17      
第六節內容 回頁頂
6.1
6.2 6.3 6.4
6.5 6.6 6.7 6.8
6.9 6.10 6.11 6.12
6.13 6.14 6.15 6.16
 
6.17 6.18 6.19  
第七節內容 回頁頂
7.1
7.2 7.3 7.4
7.5 7.6 7.7 7.8
7.9 7.10 7.11 7.12
7.13 7.14 7.15 7.16
 
7.17 7.18 7.19  
第八節內容 回頁頂
8.1 8.2 8.3 8.4
8.5 8.6 8.7 8.8
8.9 8.10 8.11 8.12
8.13 8.14 8.15 8.16
8.17 8.18 8.19 8.20
8.21 8.22 8.23 8.24(全套完)
第一節重溫 第二節重溫 第三節重溫 第四節重溫
第五節重溫 第六節重溫 第七節重溫 第八節重溫
 
回頁頂